Zasady BHP w szkole – kompendium wiedzy

Zasady BHP obowiązują nie tylko w firmach w branżach jak przemysł czy budownictwo, ale również mają one kluczowe znaczenie dla pracowników szkolnych. Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w placówkach oświatowych?

Zasady BHP obowiązują nie tylko w firmach w branżach jak przemysł czy budownictwo, ale również mają one kluczowe znaczenie dla pracowników szkolnych. Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w placówkach oświatowych?

BHP w placówkach oświatowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy pozwalają na prowadzenie pracy w optymalnych warunkach, bez zagrożenia na niebezpieczne i szkodliwe czynniki lub też z minimalizacją ich wpływu na zdrowie i życie pracowników.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą każdego pracownika, dlatego też również związane są one z pracą w placówkach oświatowych.

W szkołach, podobnie jak w innych miejscach pracy, mogą pojawiać się różnego rodzaju zagrożenia dla nauczyciela, uczniów oraz dla innych pracowników i osób przebywających w placówce. Należy więc odpowiednio je identyfikować, aby im zapobiegać i je minimalizować.

Wobec tego znajomość zasad BHP jest bardzo ważnym warunkiem odpowiedzialnej i bezpiecznej pracy wszystkich pracowników placówek oświatowych. Powinni pamiętać o nich również uczniowie.

Jakie zasady BHP obowiązują w szkole?

Obowiązujące w placówkach oświatowych zasady bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się do wielu obszarów ich działalności. Wobec tego można podzielić je na kilka głównych kategorii:

 1. Obowiązki nauczyciela w klasie
 2. Obowiązki nauczyciela podczas przerw między lekcjami
 3. Obowiązki nauczyciela podczas wycieczek szkolnych
 4. Obowiązki podczas pojawienia się zagrożenia pożarowego
 5. Obowiązki podczas pojawienia się wypadku
 6. Obowiązki pod kątem wymogów BHP

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące obowiązków nauczycieli pod kątem BHP, a także innych osób korzystających z placówek oświatowych – pracowników administracyjnych, porządkowych czy uczniów. Każdy z nich powinien pamiętać o odpowiednim poziomie BHP!

1. Obowiązki nauczyciela w klasie

W trakcie lekcji nauczyciel odpowiada za swoich uczniów, dlatego musi on pamiętać o zasadach BHP dotykających jego oraz o swoich podopiecznych. Jakie są najważniejsze obowiązki dotyczące nauczyciela w trakcie lekcji?

Najważniejsze obowiązki nauczyciela w klasie:

 • Skontrolowanie klasy przed rozpoczęciem lekcji, aby ocenić, czy jest ona odpowiednio przygotowana do nauki. Nauczyciel powinien wtedy pierwszy wejść do klasy i sprawdzić, czy nie powoduje ona zagrożenia bezpieczeństwa, na przykład nie ma zniszczonych mebli, wybitych okien, uszkodzonej instalacji elektrycznej, podejrzanych substancji.
 • Zgłoszenie usterek w sali lekcyjnej. Jeżeli w pomieszczeniu pojawiają się jakiekolwiek usterki, w takiej sytuacji zadaniem nauczyciela jest poinformowanie o tym przełożonego – dyrektora szkoły. Aż do czasu, w którym nie zostaną one usunięcie, sala lekcyjna nie powinna być użytkowana.
 • Należy dbać o odpowiednie warunki panujące w klasie. Dotyczy to głównie warunków temperaturowych, odpowiedniego oświetlenia do nauki, a także czystości powietrza – zaleca się regularne wietrzenie sali. Również nauczyciel powinien dbać o poziom czystości w klasie.
 • Uczniowie powinni stale znajdować się pod opieką nauczyciela. W razie możliwości nie powinien on opuszczać sali, natomiast wtedy, gdy jest do tego zmuszony, powinien poinformować o tym innego nauczyciela z sali obok, aby ten mógł ją kontrolować.
 • Nauczyciel powinien reagować na zgłoszenia uczniów i podejmować odpowiednie czynności. Dotyczy to między innymi uszkodzeń mebli w klasie, pojawienia się problemów zdrowotnych.
 • Po zakończonej lekcji nauczyciel powinien otworzyć drzwi do klasy. Dzięki temu można zapobiec sytuacjom, gdy dochodzi do urazu przez nagle otwarte drzwi przez uczniów.

2. Obowiązki nauczyciela podczas przerw między lekcjami

Zadaniem nauczyciela jest kontrola dzieci również w trakcie przerw międzylekcyjnych. Nauczyciele pełnią wtedy dyżury na korytarzach, boiskach szkolnych, w zależności od miejsca, w którym ma miejsce przerwa.

Najważniejsze obowiązki nauczyciela w trakcie między lekcjami:

 • Nauczyciel podczas przerwy powinien czuwać nad bezpieczeństwem uczniów. Powinien on zapobiegać wypadkom, jakie mogą ich dotyczyć, na przykład na skutek biegania, otwierania okien, siadania na poręczach schodów, a także powinien zapobiegać wychodzeniu uczniów poza teren szkoły.
 • Nauczyciel powinien udzielać pomocy w razie pojawienia się problemów, na przykład urazów podczas przerw między lekcjami.

3. Obowiązki nauczyciela podczas wycieczek szkolnych

Wymagania BHP dotyczą również nauczycieli uczestniczących w wycieczkach szkolnych. Są oni wtedy zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo uczniów i powinni oni znajdować się pod jego stałym nadzorem.

Najważniejsze obowiązki nauczyciela w trakcie wycieczek szkolnych:

 • Przestrzeganie harmonogramu wycieczki szkolnej.
 • Przestrzeganie liczby uczniów znajdujących się pod opieką jednego nauczyciela.
 • Przestrzeganie głównych warunków opieki nad uczniami. Dotyczy to między innymi bezpiecznej podróży oraz pobytu.
 • Sprawdzanie liczby uczniów podczas wycieczki szkolnej.
 • Nauczyciel powinien zapobiegać wypadkom, a także w razie potrzeby udzielać pomocy uczniom.

4. Obowiązki podczas pojawienia się zagrożenia pożarowego

Placówka oświatowa powinna spełniać odpowiednie wymogi pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego – PPOŻ. Duże znaczenie ma zatem odpowiednie wyposażenie jej we właściwe urządzenia oraz przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Gdy pojawia się zagrożenie pożarowe, zadaniem nauczyciela lub innych pracowników szkoły jest podjęcie odpowiednich kroków.

Najważniejsze obowiązki podczas pojawienia się zagrożenia pożarowego:

 • Każdy pracownik szkoły powinien zapoznać się i przestrzegać informacji zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Należy postępować zgodnie z zasadami w instrukcji w razie pojawienia się zagrożenia pożarowego. Dotyczy to między innymi alarmowania oraz prowadzenia czynności mających na celu zmniejszenie zagrożenia.
 • Należy postępować zgodnie z zasadami ewakuacji z budynku.

5. Obowiązki podczas pojawienia się wypadku

Jeżeli w szkole doszło do wypadku ucznia, nauczyciela albo innej osoby, obowiązkiem pracownika placówki jest udzielenie mu odpowiedniej pomocy.

Najważniejsze obowiązki podczas pojawienia się wypadku:

 • Zapewnienie natychmiastowej pomocy ofierze wypadku. W razie potrzeby należy wezwać pogotowie ratunkowe.
 • Przekazanie informacji dotyczących wypadku pracownikom szkoły, pracownikowi służby BHP, szkolnej służbie zdrowia.
 • Zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku wypadku ucznia.
 • Przygotowanie dokumentacji powypadkowej.

6. Obowiązki pod kątem wymogów BHP

Ponadto w placówce oświatowej powinny być spełnione odpowiednie wymogi pod kątem BHP w poniższym zakresie:

 • Przeszkolenie BHP pracowników – przeszkolenie wstępne oraz okresowe, które prowadzone jest przez upoważnioną do tego osobę. Szkolenie wstępne BHP musi być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy.
 • Udostępnienie odpowiedniego stanowiska pracy – nauczyciele powinni korzystać z ergonomicznych stanowisk pracy, między innymi wygodnych krzeseł, foteli, biurek.
 • Właściwa organizacja pod kątem zasad udzielania pierwszej pomocy oraz dostęp do niezbędnego wyposażenia do pierwszej pomocy.

Podsumowanie

BHP w szkole również ma duże znaczenie. Kompleksowe wsparcie w tym obszarze zapewniają firmy doradcze BHP, które pomogą zadbać o jego odpowiedni poziom.


Udostępnij:
Dane firmy
 • “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP
  ul. Turystyczna 9
  20-207 Lublin
  NIP: 712-030-50-94

Godziny otwarcia
 • Pn – Pt: 8:00 – 16:00
  Sb – Ndz: Zamknięte
Zapraszamy do kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone. © “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP

Realizacja: PanGrosik