Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP

Przestrzeganie przepisów BHP jest bardzo ważne na każdym stanowisku pracy. Do przepisów tych powinni się stosować zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Jakie są główne obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP?

Praca zgodnie z wymogami BHP zmniejsza ryzyko pojawienia się wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Przestrzeganie tych właśnie wymogów leży zarówno w interesie pracodawcy, jak i pracownika. Z kolei ich nieprzestrzeganie może prowadzić nie tylko do groźnych w konsekwencjach zdarzeń, ale również kar nakładanych przez odpowiednie służby – Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Dokładne obowiązki pracodawcy oraz pracownika w ramach BHP można znaleźć w odpowiednich przepisach. Podstawowym dokumentem jest w tym przypadku Kodeks pracy, który stanowi zbiór przepisów regulujących prawa i obwiązki pomiędzy podmiotami stosunku pracy – pracodawcami i pracownikami.

Zatem, jakie obowiązki w zakresie BHP posiada pracodawca, a jakie pracownik?

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Przepisy wskazują, że to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie.

Pracodawca powinien chronić zdrowie i życie swoich pracowników przez zagwarantowanie im odpowiednich, czyli bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na bazie osiągnięć nauki i techniki.

Ponadto pracodawca posiada obowiązek ochrony zdrowia i życia tych osób, które nie są jego pracownikami, ale przebywają na terenie zakładu pracy.

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany do:

 • Przestrzegania przepisów i zasad BHP w swojej firmie.
 • Organizowania pracy w taki sposób, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Reagowania na potrzeby w ramach BHP, w tym także dostosowywania podejmowanych środków do poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc przy tym pod uwagę zmiany zachodzące w warunkach wykonywania pracy.
 • Usuwania wszelkiego rodzaju uchybień w zakresie BHP.
 • Umożliwienia rozwoju spójnej polityki, która zapobiega wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym, uwzględniając przy tym organizację pracy, jej warunki, stosunki społeczne, zagadnienia techniczne oraz środowisko pracy.
 • Uwzględniania w swoich działaniach ochrony zdrowia pracownic w ciąży, karmiących piersią, pracowników niepełnosprawnych, młodocianych, w tym także w ramach odpowiednich działań profilaktycznych.
 • Wykonywania nakazów, decyzji, wystąpień i zarządzeń, które zostały wydane przez organy nadzoru nad warunkami pracy, na przykład przez PIP.
 • Wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Pracodawca posiada także obowiązki informacyjne względem pracowników, czyli musi przekazywać im odpowiednie informacje dotyczące pracy.

Pracodawca ma w obowiązku informować pracowników o:

 • zagrożeniach dla zdrowia i życia, które występują w zakładzie pracy, a także na stanowiskach pracy
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych, które mają na celu zmniejszenie albo wyeliminowanie zagrożeń
 • zasadach postępowania w przypadku pojawienia się awarii
 • pracownikach, którzy zostali wyznaczeni do prowadzenia działań w ramach pierwszej pomocy oraz działań dotyczących zwalczania pożarów i przeprowadzania ewakuacji

Przepisy wskazują również, że pracodawca posiada obowiązek konsultowania z pracownikami albo z ich przedstawicielami działań związanych z BHP w zakładzie pracy. Może dotyczyć to zmian w organizacji pracy, oceny ryzyka zawodowego, wprowadzania nowych sprzętów, materiałów, procesów, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie pracowników, przydzielania środków ochrony indywidualnej.

Obowiązki pracodawcy w ramach pierwszej pomocy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom pomoc w nagłych wypadkach. Działania pracodawcy powinny być powiązane ze specyfiką pracy w danym zakładzie, liczbą pracowników i innych osób przebywających na jego terenie, a także typem zagrożeń.

Zgodnie z przepisami, pracodawca musi:

 • Zapewnić pracownikom dostęp do specjalnych środków do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach, a także w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji.
 • Wyznaczyć pracowników, którzy będą udzielać pierwszą pomoc, a także będą odpowiedzialni za zwalczanie pożarów i ewakuację.
 • Zapewnić łączność z zewnętrznymi służbami, które zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy, ochroną przeciwpożarową.

Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia zagrożenia

Jeśli w zakładzie pracy pojawi się zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, wówczas pracodawca musi odpowiednio zareagować.

Zgodnie z przepisami, pracodawca musi:

 • Niezwłocznie poinformować pracowników o zagrożeniu i podjąć działania w celu zapewniania im właściwej ochrony.
 • Dostarczyć pracownikom instrukcję, która umożliwia przerwanie pracy i udanie się w bezpieczne miejsce.
 • Przy wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia – wstrzymać prace, wydać polecenie udania się w bezpieczne miejsce, a także nie wznawiać pracy aż do momentu usunięcia zagrożenia.

Pracodawca ponosi koszty podejmowanych działań w ramach BHP

Przepisy precyzują, że to na pracodawcy leży obowiązek opłacenia kosztów, które związane są z działaniami BHP.

Pracodawca ma również obowiązek zapłacić pracownikowi za czas spędzony na szkoleniach BHP, badaniach BHP, konsultacjach. Pracodawca pownosi także koszty związane z zakupem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

Obowiązki pracodawcy w ramach wyznaczenia koordynatora

Gdy w tym samym miejscu swoje zadania wykonują pracownicy, którzy zatrudnieni są przez wielu pracodawców, wówczas także muszą spełniać oni odpowiednie wymagania w zakresie BHP.

Zgodnie z przepisami, pracodawcy muszą:

 • Prowadzić ze sobą współpracę.
 • Wyznaczyć koordynatora, który będzie odpowiadał za nadzór nad bhp wszystkich pracowników, którzy wykonują pracę w jednym miejscu.
 • Ustalić odpowiednie zasady współdziałania, które dotyczą także działania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.
 • Informować siebie, a także pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach zapobiegawczych w ramach BHP.

Obowiązki pracownika w zakresie BHP

Swoje obowiązki w zakresie BHP posiada także pracownik. Wówczas może on wykonywać swoje zadania prawidłowo, unikając ryzyka na swoim stanowisku pracy oraz w zakładzie pracy.

Zgodnie z przepisami pracownik jest zobowiązany do:

 • Znajomości przepisów i zasad BHP na swoim stanowisku pracy, które może uzyskać także poprzez udział w szkoleniach BHP – szkoleniu wstępnym i instruktażu stanowiskowym, a także szkoleniu okresowym.
 • Poddawania się badaniom lekarskim, w tym badaniom wstępnym, okresowym oraz kontrolnym, a także stosowania się do zaleceń lekarskich.
 • Wykonywania swojej pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, a także stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez przełożonych.
 • Dbania o odpowiedni stan użytkowanych przez siebie maszyn, urządzeń, narzędzi, a także o porządek w swoim miejscu pracy.
 • Stosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej, a także środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży i obuwia roboczego zgodnie z wymogami stanowiska pracy.
 • Niezwłocznego zawiadamiania przełożonych o zagrożeniu życia lub zdrowia oraz wypadkach w zakładzie pracy. Pracownik powinien także powiadomić inne osoby, które znajdują się w obszarze zagrożenia.
 • Współdziałania z pracodawcą w ramach dopełniania obowiązków dotyczących BHP.

Naruszenie wymogów bezpieczeństwa pracy

Gdy dojdzie do naruszenia wymogów bezpieczeństwa pracy, wówczas odpowiedzialność mogą ponosić pracodawca, osoby, które kierują pracownikami, a także sami pracownicy.

W przypadku naruszenia wymogów BHP odpowiednie służby mogą zastosować kary dla powyższych podmiotów.

Kary za naruszenie wymogów bezpieczeństwa pracy:

 • Kara służbowa – upomnienie, nagana, kara finansowa.
 • Kara administracyjna – mandat, skierowanie sprawy do sądu.
 • Odpowiedzialność karna.
 • Odpowiedzialność cywilna.

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie BHP? Skorzystaj z pomocy fachowców! Nasza Kancelaria Prawa Pracy i BHP Pietrzyk działająca w Lublinie zapewnia kompleksową obsługę BHP dla klientów. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z BHP i zagwarantujemy firmie fachowe wsparcie w tym właśnie zakresie. Zapraszamy serdecznie!


Udostępnij:
Dane firmy
 • “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP
  ul. Turystyczna 9
  20-207 Lublin
  NIP: 712-030-50-94

Godziny otwarcia
 • Pn – Pt: 8:00 – 16:00
  Sb – Ndz: Zamknięte
Zapraszamy do kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone. © “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP

Realizacja: PanGrosik