BHP w magazynie wysokiego składowania

Magazyny wysokiego składowania powstają dzisiaj coraz częściej także w Polsce. W obiektach tego rodzaju należy dochować szczególnej ostrożności pracy, dlatego też stosuje się wtedy odpowiednie przepisy BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy. O czym powinien pamiętać pracodawca, a o czym pracownicy?

W magazynach przechowuje się różnego rodzaju ładunki. Do ich obsługi wykorzystuje się także odpowiedni sprzęt, w tym wózki widłowe. Pracodawca, który zatrudnia pracowników w magazynie, musi pamiętać o tym, aby zapewnić im odpowiednie warunki pracy.

Przestrzeganie przepisów BHP ma także duże znaczenie w magazynach wysokiego składowania, w których ładunki składowane są na umieszczonych na znacznych wysokościach półkach, co wymusza także odpowiednią ich obsługę.

Podstawą prawną w tym właśnie zakresie jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Magazyn wysokiego składowania – co to jest?

W przepisach, w tym między innymi w przepisach BHP czy w Polskich Normach nie znajdziemy informacji dotyczących magazynów wysokiego składowania, dlatego też nie posiadają one ustandaryzowanej definicji.

Powszechnie za magazyny wysokiego składowania uznaje się te magazyny, w których składowanie odbywa się na wysokości powyżej 7 metrów lub też sam budynek posiada wysokość co najmniej 12 metrów i jego przestrzeń wypełniona jest do maksymalnej wysokości regałami do składowania.

BHP w magazynach wysokiego składowania – postanowienia ogólne

Budynek magazynu wysokiego składowania powinien być wzniesiony zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach budowlanych.

Magazyn wysokiego składowania jest jednostką, która może być przeznaczona do magazynowania różnego rodzaju ładunków w wyodrębnionych do tego celu przestrzeniach, zgodnie z wybraną techniką składowania. W magazynach tego typu stosować można także odpowiednie urządzenia i środki techniczne, które obsługiwane są przez pracowników lub są zautomatyzowane.

Coraz częściej nowoczesne magazyny wyposażane są także w odpowiednie oprogramowanie komputerowe, które wspomaga gospodarkę magazynową.

Prace magazynowe w magazynach wysokiego składowania polegają głównie na:

 • Rozładunku i załadunku towarów.
 • Obsługiwaniu urządzeń przeznaczonych do transportu wewnątrzmagazynowego, na przykład wózków widłowych, dźwignic.
 • Ręcznym przenoszeniu towarów wtedy, gdy jest to konieczne.

Pomieszczenia, a także wyposażenie magazynu powinny umożliwiać pracownikom wykonywanie swoich obowiązków w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Warto pamiętać o tym, że przestrzeganie przepisów BHP ważne jest w każdym magazynie – nie tylko w magazynie wysokiego składowania, ponieważ na poziom bezpieczeństwa wpływa wyposażenie i technika składowania towarów.

W magazynach wysokiego składowania pracę powinny wykonywać osoby, które:

 • Posiadają ukończony 18. rok życia.
 • Posiadają odpowiednie wykształcenie – minimum wykształcenie zawodowe lub ogólne z przyuczeniem do zawodu.
 • Posiadają ważne szkolenie w zakresie BHP zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ładunków przechowywanych w magazynie.
 • Posiadają odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń wspomagających transport w magazynie.

Warunki zachowania bezpieczeństwa w magazynach wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania jako obiekt powinien spełniać odpowiednie wymogi.

Podstawą prawną jest w tym przypadku, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.), a także stosuje się zapisy Polskich Norm, które określają dokładne warunki dla magazynów.

Przepisy wskazują, że pomieszczenia magazynowe powinny być wyposażone w:

 • Odpowiednie instalacje i urządzenia umożliwiające wysokie składowanie.
 • Odpowiednie oświetlenie – stosunek powierzchni oszklonej do powierzchni podłogi powinien wynosić minimum 1/12, zapewnione powinno być też sztuczne oświetlenie o odpowiednim natężeniu.
 • Systemy wentylacji i ogrzewania – zgodnie z typem przechowywanych ładunków.
 • Systemy bezpieczeństwa – zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo pracy.
 • Instrukcje BHP dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – powinny być dostępne dla każdego pracownika.

Przepisy określają również dokładne wymogi, jakie powinno spełnić wyposażenie magazynu wysokiego składowania.

Instalacje i urządzenia

Instalacje i urządzenia wchodzące w skład magazynów wysokiego składowania powinny być wykonane w taki sposób, aby nie narażać pracowników na zagrożenie, na przykład porażenie prądem czy zagrożenie pożarowe.

Drogi

Drogi prowadzące do magazynu wysokiego składowania oraz drogi znajdujące się w obrębie magazynu powinny posiadać odpowiednie wymiary i powinny być oznakowane.

Podłogi

Podłogi stosowane w magazynach wysokiego składowania powinny być wykonane z materiałów odpornych na duży nacisk, różnych, a także niepylących.

Rampy

Jeżeli magazyny wyposażane są w rampy, wówczas powinny tworzyć one równą nawierzchnię, a także powinny być odpowiednio oznaczone przez skośne pasy ostrzegawcze w kolorze czarno-żółtym. Wymiary ramp powinny odpowiadać składowanym ładunkom.

Zabezpieczenia

Magazyny wysokiego składowania powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z typem składowanego w nich towaru.

Obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy, a także w odpowiednie tablice ostrzegawcze dotyczące zapobiegania zagrożenia pożarem.

Regały

Powinny cechować się stabilną, wytrzymałą konstrukcją, a także posiadać zabezpieczenia zapobiegające ich przewracaniu się. Szerokość odstępów znajdujących się pomiędzy regałami powinna być dostosowana do środków transportu stosowanych w obiekcie, aby umożliwiać bezpieczne manipulowanie ładunkami.

Układanie i zdejmowanie ładunków z regałów nie powinno stwarzać zagrożenia dla pracowników.

Dostęp do wody

Magazyn powinien posiadać także dostęp do wody w celach higieniczno-sanitarnych oraz przeciwpożarowych.

Pierwsza pomoc

W magazynie, w oznakowanym miejscu powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Należy udostępnić także instrukcję pierwszej pomocy oraz listę pracowników, którzy zostali przeszkoleni w jej udzielaniu.

Podstawowe zasady bezpiecznego składowania w magazynach wysokiego składowania:

 • Dobór odpowiedniego typu składowania dla konkretnego towaru, w tym miejsca, techniki, a także wysokości składowania.
 • Wybór miejsca wysokiego składowania zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem regału magazynowego.
 • Przestrzeganie dopuszczalnego obciążenia dla podłóg, na których odbywa się składowanie przez sumowanie ciężaru regałów, ładunków oraz urządzeń do transportu.
 • Czytelne oznaczenie podłóg, regałów i urządzeń o dopuszczalnym obciążeniu.
 • Stosowanie środków do transportu, które spełniają odpowiednie wymogi techniczne i wymogi BHP, w tym między innym iw zakresie sygnalizacji optycznej i akustycznej.

Czynności zabronione w magazynach wysokiego składowania:

 • Ustawianie towarów na drogach transportu wewnętrznego, drogach służących do ewakuacji oraz do przemieszczania się pieszych.
 • Korzystanie z urządzeń oraz maszyn przez osoby, które nie posiadają do tego odpowiednich uprawnień.
 • Pozostawiania urządzeń i maszyn po ich uruchomieniu bez obsługi.
 • Przekraczania dopuszczalnej nośności lub udźwigu regałów, urządzeń, podłóg.

Aby magazyn wysokiego składowania był bezpiecznym miejscem pracy, zaleca się systematyczne przeprowadzanie jego kontroli pod względem BHP, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego sprzętu oraz organizacji procesów pracy.

W przypadku, gdy w magazynie dojdzie do wypadku, wówczas powinien być on od razu zgłoszony do przełożonych, a następnie odpowiednim służbom. Stanowisko pracy należy pozostawić w stanie, w jakim znajdowało się w momencie wypadku.

Chcesz uzyskać odpowiedzi na inne pytania związane z BHP w magazynach wysokiego składowania? Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty w Kancelarii Prawa Pracy i BHP Pietrzyk działającej w Lublinie. Naszym klientom gwarantujemy pełną i profesjonalną obsługę związaną z BHP w każdym obiekcie. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią!


Udostępnij:
Dane firmy
 • “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP
  ul. Turystyczna 9
  20-207 Lublin
  NIP: 712-030-50-94

Godziny otwarcia
 • Pn – Pt: 8:00 – 16:00
  Sb – Ndz: Zamknięte
Zapraszamy do kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone. © “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP

Realizacja: PanGrosik